Volebný manuál – návod, ako voliť v Eurovoľbách 2024

Stavte si na voľby s bonusom

Voľby

USA

SLOVENSKO

TOP Bonus

Články

18+ Hrajte zodpovedne a pre zábavu

Volebný manuál vám ukáže postup, ako voliť v Eurovoľbách tak, aby váš hlas bol platný. Toto sú všetky dôležité informácie, ktoré by ste mali pred voľbami a do budúcna vedieť.

Volebný manuál

Volebný manuál je zhrnutie všetkých dôležitých informácií, ktoré sa týkajú volieb do Európskeho parlamentu 2024. V prípade, že sa chystáte voliť po prvýkrát alebo ste sa volieb nezúčastnili niekoľko rokov, volebný manuál je skvelá pomôcka, ako sa v celom procese volieb zorientovať.

Tento manuál obsahuje všetky dôležité informácie o tom, kto sa môže zúčastniť volieb, ako postupovať pri vypisovaní hlasovacieho lístku, ale aj to, ako voliť, keď nie ste doma.

V článku nájdete

Eurovoľby 2024

Voľby do Európskeho parlamentu prebehnú vo všetkých 28 členských štátoch, a to konkrétne od 6. do 9. júna 2024.

Rozdiel medzi Eurovoľbami a prezidentskými voľbami je v tom, že voliči nedostanú iba 1 hlasovací lístok, ale hneď niekoľko hlasovacích lístkov politických strán. Kandiduje 23 politických strán a jedna koalícia.

Prehľad základných informácií Eurovoľby 2024

Dátum 6. – 9. júna 2024
Funkčné obdobie5 rokov
Počet zástupcov (SR)720 (15)
Kde si staviťNiké, Fortuna, Tipsport

Volebný manuál – kto je oprávnený volič

Volieb do Európskeho parlamentu sa môžu zúčastniť osoby staršie ako 18 rokov. Zároveň musia byť občanom SR alebo iného členského štátu EÚ s trvalým pobytom na Slovensku.

No ak sa jedná o občana SR s trvalým pobytom v inom členskom štáte EÚ – ten môže voliť iba tam a tých poslancov, ktorí kandidujú za krajinu, v ktorej žije. To znamená, že ak má trvalý pobyt v Česku, môže v Česku voliť českých poslancov.

Voliť, môžete aj mimo trvalé bydlisko, avšak potrebujete si k tomu vybaviť hlasovací preukaz. Voľby zo zahraničia pri Eurovoľbách nie sú možné.

Volebný manuál – ako voliť v prezidentských voľbách

Volič, ktorý volí za prítomnosti volebnej komisie sa môže volieb zúčastniť na adrese, ktorá mu prislúcha na základe jeho trvalého pobytu v dátume 8.6.2024 od 7:00 do 22:00.

Dôležité je, aby si občan so sebou zobral občiansky preukaz. V prípade, že sa volieb zúčastníte mimo trvalého bydliska, nezabudnite si so sebou zobrať aj hlasovací preukaz, o ktorý ste si požiadali vopred.

Každý si môže vybrať lístok jednej národnej strany, na ktorom zakrúžkuje maximálne 2 kandidátov alebo ho môže odovzdať prázdny, vďaka čomu odovzdá hlas strane.

1. krok – preukázanie totožnosti

Po príchode do volebnej miestnosti sa preukážete volebnej komisii pomocou vášho občianskeho preukazu. Komisia si vyhľadá vaše meno v zozname a potvrdí, že ste oprávneným voličom v správnej miestnosti.

V prípade, že hlasujete s voličským lístkom, v tomto bode odovzdáte hlasovací preukaz komisii, ktorá si ho ponechá.

2. krok – prevzatie hlasovacích lístkov

Pokiaľ sa nachádzate na zozname alebo ste odovzdali voličský lístok, komisia vám vydá hlasovacie lístky a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce.

Prevzatie hlasovacieho lístka potvrdíte podpisom a zoberiete si všetky dokumenty, ktoré ste od komisie dostali. Následne sa vyberiete za clonu, kde môžete vyplniť hlasovacie lístky.

Nezabudnite na to, že hlasovací lístok môžete vyplniť jedine za clonou, ktorá je na to určená.

3. krok – vyplnenie hlasovacieho lístka

Vyberiete si jeden lístok a buď ho neupravený vložíte do obálky alebo zakrúžkujete dvoch kandidátov, čím odovzdáte dva preferenčné hlasy. Oboch kandidátov môžete zakúžkovať len na jednom hárku. Krúžkujú sa ich poradové čísla.

Okrem zakrúžkovania poradového čísla vašich kandidátov na hlasovací lístok nič nepíšte, nekreslite ani ho nepodpisujte, stal by sa neplatným. Zároveň, ak by ste zakrúžkovali viac ako 2 mená, lístok sa stáva rovnako neplatným.

4. krok – odovzdanie hlasu

Pokiaľ ste rozhodnutí a máte riadne vyplnený lístok, vložte ho do obálky, ktorú ste dostali od komisie. Poriadne ju uzatvorte a vhoďte do volebnej urny. Nepoužité lístky sa potom odložia do inej urny, aby sa nevynášali von. 

V prípade, že by ste hlasovací lístkok neodovzdali, hrozí vám pokuta 33 eur.

Hotovo, máte odvolené.

Volebný manuál – ako opraviť chybu

V prípade, že sa pri vyplňovaní volebného lístku pomýlite, napríklad tak, že zakrúžkujete viac kandidátov alebo nesprávneho kandidáta, v tom prípade požiadate volebnú komisiu, aby vám pod dohľadom vydala kompletne nový hlasovací lístok.

Následne si vyberiete nový hlasovací lístok zo všetkých, vyplníte ho a odovzdáte v obálke do volebnej urny.

Volebný manuál – zdravotne hendikepovaní

Voliči, ktorí z určitého konkrétneho a objektívneho dôvodu nemôžu sami vyplniť a odovzdať hlas, oznámia túto skutočnosť vopred volebnej komisii pri preukázaní totožnosti.

Občan s nevýhodnením má následne právo vziať si so sebou do vyčleneného súkromného priestoru inú osobu, ktorá podľa ich pokynov odovzdá hlasy za nich. Táto osoba nesmie byť členom volebnej komisie, ideálne je, ak je to rodinný príslušník alebo blízka osoba.

Voliči, ktorí sú zdravotne hendikepovaní natoľko, že im zdravotný stav nedovoľuje zúčastniť sa volieb vo volebnej miestnosti, majú právo požiadať obec o voľbu do prenosnej volebnej schránky. V tomto prípade, sa volebná komisia dostaví na adresu hendikepovaného spolu s hlasovacími lístkami, všetkou potrebnou dokumentáciou a prenosnou urnou.

Volebný manuál – voľby mimo domova

Vo Eurovoľbách nie je možné hlasovať elektronicky. Vo voľbách do Európskeho parlamentu však môžete voliť, keď nie ste doma a to kdekoľvek na Slovensku pomocou hlasovacieho preukazu.

Prezidentské voľby zo zahraničia

Žiaľ,Eurovoľby zo zahraničia nie je možné voliť a pokiaľ sa chcete volieb zúčastniť, je potrebné sa nachádzať na území Slovenskej republiky.

Prezidentské voľby mimo trvalého bydliska

Voľby vo volebných miestnostiach mimo trvalého bydliska sú možné s hlasovacím preukazom.

Voličský lístok ste si mohli vybaviť elektronicky, osobne alebo poštou.

Na úrade vyplníte žiadosť. Žiadosť musí obsahovať dôležité údaje, ako sú meno, priezvisko, rodné číslo, štátnu príslušnosť, adresu trvalého pobytu. Po kontrole údajov vám bude preukaz vydaný priamo na mieste a hneď na počkanie.

Zdroj: slovensko.sk, minv.sk, infovolby.sk