Podmienky používania

Podmienky používania webových stránok

Prevádzkovateľom webu stavkynavolby.sk je spoločnosť Gamebro s.r.o., so sídlom Rybná 716/24, Staré Mesto, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO 089 61 859, spoločnosť zapísaná na Mestskom súde v Prahe, sp. zn. C 328274. E-mailový kontakt: affil.job@gmail.com.

Predtým, než začnete tieto stránky používať, zoznámte sa s tými podmienkami.

I. Používatelia

 1. Pokiaľ sa na našich stránkach pohybujete máme za to že:
 • Ste sa s týmito podmienkami zoznámili a budete ich dodržiavať

Pre nedodržanie podmienok uvedených v predchádzajúcom odstavci sme oprávnení vám obmedziť využívanie našich stránok.

II. Zakázané použitie stránok

 1. Pri používaní našich stránok ste zodpovedný za to, že z vašej strany nebude dochádzať k žiadnej protiprávnej činnosti, činnosti ktorá je v rozpore s dobrými mravmi alebo činnosti, ktorá porušuje tieto pravidlá o používaní webových stránok
 2. Zakazujeme taktiež akékoľvek jednanie, ktoré by nezákonne poškodzovalo tretie osoby, alebo našu technickú infraštruktúru.
 3. Naše stránky zakazujeme využívať pre iné účely, ako tie ktoré sme stanovili v rámci obsahu, predovšetkým nie pre protiprávne alebo konkurenčné účely. Pokiaľ budete naše stránky využívať pre získanie konkurenčnej výhody (napríklad využijete jedinenčné princípy, na ktorých sú stránky postavené), budete porušovať naše autorské práva a tieto podmienky. Taktiež sa môže jednať o nekalú súťaž.
 4. Na našich stránkach zakazujeme vykonávať reverse engineering či dekompilaciu, pri používaní webových stránok nesmú byť obchádzané technické prostriedky poskytujúce ich ochranu.
 5. Pokiaľ vám k tomu nedáme písomný pokyn, nesmiete na naše stránky vstupovať žiadnymi automatickými nástrojmi (napr. používať botov, softvéry a iné podobné nástroje smerujúce k tomuto účelu).
 6. Zakazujeme taktiež akokoľvek zasahovať do bežnej prevádzky stránok a to vrátane akýkoľvek útokov, zmien TCP/IP protokolov, alebo úmyselných prenosov nadmerného objemu dát, ktoré môžu nadmerne zaťažiť našu infraštruktúru.
 7. Šírenie akýkoľvek vírusov, alebo vyvíjanie inej protiprávnej činnosti je zakázané.
 8. V prípade, že akékoľvek zakázané chovanie zistíme, môžeme proti vám zahájiť potrebné kroky k našej ochrane (vrátane obmedzenia dostupnosti našich stránok či spolupráce) alebo ochrane tretích strán. Plne si vyhradzujeme možnosť posudzovať a vyhodnocovať dodržiavanie či porušovanie týchto podmienok.

III. Obsah stránok

 1. Naše stránky obsahujú materiály tretích strán. Za pravdivosť, súlad s predpismi a ani aktuálnosť informácií nenesieme zodpovednosť.
 2. Prevádzkovateľ webu nezaručuje, že informácie uvedené na stránkach sú vždy aktuálne a úplné. Taktiež nezaručuje, že všetky funkcie webu budú vždy dostupné a funkčné. Akýkoľvek obsah webu môže byť z vôle prevádzkovateľa kedykoľvek zmenený alebo odstránený.
 3. Prípadné zmluvné vzťahy, ktoré naviažete na základe tu uverejneného obsahu tretích strán, sú zmluvným záväzkom výhradne medzi vami a touto treťou stranou. Za ich plnenie nenesieme žiadnu zodpovednosť.

IV. Ochrana osobných údajov

 1. Na našom webe sa je možné prihlásiť k odberu aktuálnych správ a upozornení, ktoré vám budú chodiť na základe vami zvoleného nastavenia prostredníctvom vášho prehliadača na používané zariadenie (telefón, tablet, počítač). Túto voľbu je prostredníctvom vašeho prehliadača možné kedykoľvek zmeniť (zrušiť).
 2. Informácie o práci s cookies nájdete tu.

V. Autorské práva

 1. Náš web a všetky jeho časti sú chránené autorskými právami. Bez nášho povolenia, alebo licencie nie je možné jeho akúkoľvek časť ľubovoľne používať.
 2. Jediný spôsob, ako môžete náš autorsky chránený obsah (napr. logo, texty na našich stránkach) ďalej využívať, je za účelom našej propagácie pokiaľ vám takéto používanie nezakážeme.

VI. Záverečné ustanovenia

 1. Môže sa stať, že z dôvodu údržby softvéru, alebo online výpadku spôsobenom technickými problémami, budú naše stránky dočasne nedostupné. Takéto prípady budú výnimočné a neposkytujeme za ne žiadnu refundáciu.
 2. Tieto podmienky môžeme v nevyhnutnom rozsahu meniť a to predovšetkým, ale nie výlučne, kvôli zmene zákonov alebo úprave obsahu či funkciách našich stránok.
 3. Tieto podmienky sú v slovenčine. Prípadné spory budeme riešiť mierovou cestou. Pokiaľ o nich bude rozhodovať súd, budú to súdy Slovenskej republiky podľa Slovenského právneho poriadku jedine že by spotrebiteľ a právna úprava prikazovala použiť odlišnú príslušnosť, ktorá je v prospech spotrebiteľa.

Tieto podmienky vstupujú do platnosti dňa 1. 5. 2023