Prihláška do volebnej komisie – prezidentské voľby 2024

Stavte si na voľby s bonusom

Voľby

EUROVOĽBY

USA

TOP Bonus

Články

18+ Hrajte zodpovedne a pre zábavu

Prezidentské voľby klopú na dvere a už 6. apríla si budú môcť Slováci zvoliť svojho nového prezidenta. Chcete byť súčasťou volebnej komisie? Zistite, čo musí obsahovať prihláška do volebnej komisie a akú odmenu môžete dostať.

Prihláška do volebnej komisie – prezidentské voľby 2024

Okrsková volebná komisia na prezidentských voľbách 2024 zabezpečuje hladký a správny priebeh hlasovania. Taktiež sčíta hlasy a vyhotovuje zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku. Tá sa následne dostane k volebnej komisií.

Prihláška do volebnej komisie je nutnou podmienkou, aby ste sa mohli stať členom volebnej komisie. Zistite, aké sú podmienky a čo všetko musí obsahovať.

Prihláška do volebnej komisie 2024

Kto môže byť členom volebnej komisie

Do okresnej i okrskovej volebnej komisie môže jedného člena a jedného náhradníka nominovať politická strana alebo koalícia, ktorá je zastúpená v Národnej rade Slovenskej republiky a petičný výbor. Každá komisia musí mať spolu päť členov.

Okrskár prezidentské voľby 2024 nemusí mať trvalé bydlisko v mieste, kde vykonáva funciu člena okrskovej volebnej komisie. No v prípade, že nemáte trvalý pobyt na mieste, kde chcete byť členom komisie, požiadajte o vydanie hlasovacieho preukazu.

Členom volebnej komisie môže byť len občan, ktorý má právo voliť a nenastala u neho žiadna prekážka vo výkone volebného práva.

Fortuna bonus prezidentské voľby

Delegovanie do volebných komisií

Delegovanie do volebnej komisie 2024 je možné vďaka oznámeniu o delegovaní člena a náhradníka do okresnej volebnej komisie. To doručí politická strana, koalícia alebo petičný výbor prednostovi okresného úradu. Urobiť tak musela do 19.2. 2024.

Všetci musia splniť spoločné podmienky pre delegovanie a činnosť volebných komisií. V prípade, že máte ohľadne prezidentských volieb otázky, môžete si prečítať FAQ, kde nájdete množstvo užitočných odpovedí.

Prihláška do volebnej komisie na prezidentské voľby

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okresnej volebnej komisie je nutné doručiť v listinnej forme alebo elektronicky (e-mailom).

Prihláška do volebnej komisie na prezidentské voľby môže byť poslaná:

 • v listinnej forme: môžete doručiť osobne alebo poštou. Ak list pošlete, rozhodujúci je dátum, kedy bolo oznámenie doručené. Nestačí, ak v ten deň bolo oznámenie podané na pošte.
 • elektronicky: sa doručuje ako sken. Pre vznik členstva je rozhodujúci dátum, kedy bolo oznámenie doručené do e-mailovej schránky príjemcu.

Čo musí obsahovať prihláška do volebnej komisie

 • meno, priezvisko a dátum narodenia, adresa, telefonický kontakt a emailový kontakt člena
 • meno, priezvisko a dátum narodenia, adresa, telefonický kontakt a emailový kontakt náhradníka
 • meno, priezvisko a podpis osoby, ktorá je oprávnená konať za politickú stranu a odtlačok pečiatky politickej strany
 • meno, priezvisko a podpis osoby oprávnenej konať za každú politickú stranu tvoriacu koalíciu a odtlačok pečiatky každej politickej strany tvoriacej koalíciu (ak ide o koalíciu)
 • meno, priezvisko a podpis osoby určenej pre styk s orgánom verejnej správy (ak ide o petičný výbor)

Povinnosti člena volebnej komisie

Členovia volebných komisií majú dôležitú úlohu pri zabezpečovaní spravodlivého a transparentného priebehu volieb. Medzi ich povinnosti patria:

 1. Príprava volebnej miestnosti: Pred začiatkom volieb musia členovia komisie pripraviť volebnú miestnosť. To zahŕňa usporiadanie volebných kabín, urny a stolov pre komisiu.
 2. Overenie totožnosti voličov: Členovia komisie majú povinnosť overiť totožnosť voličov na základe občianskeho preukazu.
 3. Vydávanie volebných lístkov: Po overení totožnosti voliča mu člen komisie vydá volebné lístky a vysvetlí postup hlasovania.
 4. Dozor nad volebným procesom: Počas volieb musia členovia komisie dohliadať na dodržiavanie volebných pravidiel a zabezpečiť, aby volebný proces prebiehal spravodlivo a transparentne.
 5. Počítanie hlasov: Po ukončení hlasovania členovia komisie sčítajú hlasy. Tento proces by mal byť transparentný a vykonávaný pod dohľadom všetkých členov komisie.
 6. Zaznamenávanie a oznámenie výsledkov: Po sčítaní hlasov členovia komisie zaznamenajú výsledky. Volebná komisia zisťuje výsledky volieb vďaka zápisniciam a následne ich elektronicky zašle štátnej komisií, ktorá odovzdá zápisnicu s finálnymi výsledkami Národnej rade. Neskôr sa výsledky oznámia verejnosti.
 7. Riešenie prípadných problémov a sťažností: Ak sa počas volieb vyskytnú nejaké problémy alebo sťažnosti, je povinnosťou členov komisie tieto problémy riešiť v súlade s volebnými zákonmi a pravidlami.
 8. Uchovávanie volebných materiálov: Po skončení volieb a oznámení výsledkov je potrebné bezpečne uchovať všetky volebné materiály, ako sú lístky a záznamy, pre prípadnú kontrolu alebo overenie.

Člen volebnej komisie musí byť pri výkone svojej funkcie nestranný, a teda nepôsobiť v prospech alebo neprospech kandidujúcich členov na voľby. Tomu má prispôsobiť svoje oblečenie a konanie.

Kedy sa stane náhradník členom volebnej komisie

Náhradník nastúpi vtedy, keď zanikne členstvo delegovanému členovi volebnej komisie. To nastane buď jeho odvolaním alebo keď sa vzdá a nezloží sľub najneskôr desať dní pred konaním volieb.

Zložením sľubu sa náhradník stane členom volebnej komisie.

Okrskár voľby 2024 odmena

Člen okrskovej volebnej komisie má nárok na odmenu 69 eur za deň konania volieb, predseda komisie dostane 89,70 eur a zapisovateľ 86,25 eur.

Následná výška odmeny v prípade druhého kola volieb sa stanoví po zverejnení priemernej mzdy v národnom hospodárstve za štvrtý štvrťrok 2023.

Fortuna bonus prezidentské voľby

Zdroje: minv.sk