Prihláška do volebnej komisie – prezidentské voľby 2024

Stavte si na voľby s bonusom

Voľby

USA

SLOVENSKO

TOP Bonus

Články

18+ Hrajte zodpovedne a pre zábavu

Eurovoľby klopú na dvere a už 8. júna si budú môcť Slováci zvoliť 15 zástupcov do Európskeho parlamentu. Chcete byť súčasťou volebnej komisie? Zistite, čo musí obsahovať prihláška do volebnej komisie a akú odmenu môžete dostať.

Prihláška do volebnej komisie – prezidentské voľby 2024

Okrsková volebná komisia na voľbách do Európskeho parlamentu zabezpečuje hladký a správny priebeh hlasovania. Taktiež sčíta hlasy a vyhotovuje zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku. Tá sa následne dostane k volebnej komisií.

Prihláška do volebnej komisie je nutnou podmienkou, aby ste sa mohli stať členom volebnej komisie. Zistite, aké sú podmienky a čo všetko musí obsahovať.

Prihláška do volebnej komisie 2024

Kto môže byť členom volebnej komisie

Do okrskovej aj okresnej volebnej komisie môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka politická strana alebo koalícia, ktorá kandiduje v eurovoľbách. Člen okrskovej volebnej komisie nemusí mať trvalý pobyt v obci, v ktorej bude vykonávať túto funkciu.

No v prípade, že nemáte trvalý pobyt na mieste, kde chcete byť členom komisie, požiadajte o vydanie hlasovacieho preukazu.

Členom volebnej komisie môže byť len občan, ktorý má právo voliť a nenastala u neho žiadna prekážka vo výkone volebného práva.

Delegovanie do volebných komisií

Delegovanie do volebnej komisie 2024 je možné vďaka oznámeniu o delegovaní člena a náhradníka do okresnej volebnej komisie. To doručí politická strana, koalícia alebo petičný výbor prednostovi okresného úradu. Urobiť tak musela do 9.4.2024.

Všetci musia splniť spoločné podmienky pre delegovanie a činnosť volebných komisií.

Prihláška do volebnej komisie na prezidentské voľby

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okresnej volebnej komisie je nutné doručiť v listinnej forme alebo elektronicky (e-mailom).

Prihláška do volebnej komisie na prezidentské voľby môže byť poslaná:

 • v listinnej forme: môžete doručiť osobne alebo poštou. Ak list pošlete, rozhodujúci je dátum, kedy bolo oznámenie doručené. Nestačí, ak v ten deň bolo oznámenie podané na pošte.
 • elektronicky: sa doručuje ako sken. Pre vznik členstva je rozhodujúci dátum, kedy bolo oznámenie doručené do e-mailovej schránky príjemcu.

Čo musí obsahovať prihláška do volebnej komisie

 • meno, priezvisko a dátum narodenia, adresa, telefonický kontakt a emailový kontakt člena
 • meno, priezvisko a dátum narodenia, adresa, telefonický kontakt a emailový kontakt náhradníka
 • meno, priezvisko a podpis osoby, ktorá je oprávnená konať za politickú stranu a odtlačok pečiatky politickej strany
 • meno, priezvisko a podpis osoby oprávnenej konať za každú politickú stranu tvoriacu koalíciu a odtlačok pečiatky každej politickej strany tvoriacej koalíciu (ak ide o koalíciu)
 • meno, priezvisko a podpis osoby určenej pre styk s orgánom verejnej správy (ak ide o petičný výbor)

Povinnosti člena volebnej komisie

Členovia volebných komisií majú dôležitú úlohu pri zabezpečovaní spravodlivého a transparentného priebehu volieb. Medzi ich povinnosti patria:

 1. Príprava volebnej miestnosti: Pred začiatkom volieb musia členovia komisie pripraviť volebnú miestnosť. To zahŕňa usporiadanie volebných kabín, urny a stolov pre komisiu.
 2. Overenie totožnosti voličov: Členovia komisie majú povinnosť overiť totožnosť voličov na základe občianskeho preukazu.
 3. Vydávanie volebných lístkov: Po overení totožnosti voliča mu člen komisie vydá volebné lístky a vysvetlí postup hlasovania.
 4. Dozor nad volebným procesom: Počas volieb musia členovia komisie dohliadať na dodržiavanie volebných pravidiel a zabezpečiť, aby volebný proces prebiehal spravodlivo a transparentne.
 5. Počítanie hlasov: Po ukončení hlasovania členovia komisie sčítajú hlasy. Tento proces by mal byť transparentný a vykonávaný pod dohľadom všetkých členov komisie.
 6. Zaznamenávanie a oznámenie výsledkov: Po sčítaní hlasov členovia komisie zaznamenajú výsledky. Volebná komisia zisťuje výsledky volieb vďaka zápisniciam a následne ich elektronicky zašle štátnej komisií, ktorá odovzdá zápisnicu s finálnymi výsledkami Národnej rade. Neskôr sa výsledky oznámia verejnosti.
 7. Riešenie prípadných problémov a sťažností: Ak sa počas volieb vyskytnú nejaké problémy alebo sťažnosti, je povinnosťou členov komisie tieto problémy riešiť v súlade s volebnými zákonmi a pravidlami.
 8. Uchovávanie volebných materiálov: Po skončení volieb a oznámení výsledkov je potrebné bezpečne uchovať všetky volebné materiály, ako sú lístky a záznamy, pre prípadnú kontrolu alebo overenie.

Člen volebnej komisie musí byť pri výkone svojej funkcie nestranný, a teda nepôsobiť v prospech alebo neprospech kandidujúcich členov na voľby. Tomu má prispôsobiť svoje oblečenie a konanie.

Kedy sa stane náhradník členom volebnej komisie

Náhradník nastúpi vtedy, keď zanikne členstvo delegovanému členovi volebnej komisie. To nastane buď jeho odvolaním alebo keď sa vzdá a nezloží sľub najneskôr desať dní pred konaním volieb.

Zložením sľubu sa náhradník stane členom volebnej komisie.

Okrskár voľby 2024 odmena

Odmena pre člena komisie je 77 eur a pre predsedu komisie je to 100 eur.

Zdroje: minv.sk