Právomoci prezidenta SR

Stavte si na voľby s bonusom

Voľby

EUROVOĽBY

USA

TOP Bonus

Články

18+ Hrajte zodpovedne a pre zábavu

Prezident Slovenskej republiky je hlavou štátu a reprezentuje Slovenskú republiku navonok aj vo vnútri. Pozrite si nižšie, aké sú právomoci prezidenta SR a čo sú jeho povinnosti.

Právomoci prezidenta SR 

Bývalou prezidentkou SR bola Zuzana Čaputová, ktorej však v tomto roku skončí mandát a v prezidentských voľbách 2024 sme si zvolili novú hlavu štátu – Petra Pellegriniho.

Postavenie a právomoci prezidenta, resp. prezidentky Slovenskej republiky sú dané Ústavou Slovenskej republiky. Prezident, resp. prezidentka je podľa ústavy hlavou Slovenskej republiky.  

Prezident:  

a) zastupuje Slovenskú republiku navonok, dojednáva a ratifikuje medzinárodné zmluvy.
Dojednávanie medzinárodných zmlúv môže preniesť na vládu Slovenskej republiky alebo so
súhlasom vlády na jej jednotlivých členov

b) môže podať na Ústavný súd Slovenskej republiky návrh na rozhodnutie o súlade
dojednanej medzinárodnej zmluvy, na ktorú je potrebný súhlas Národnej rady Slovenskej
republiky, s ústavou alebo s ústavným zákonom

c) prijíma, poveruje a odvoláva vedúcich diplomatických misií

d) zvoláva ustanovujúcu schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky

e) môže rozpustiť Národnú radu Slovenskej republiky, ak Národná rada Slovenskej republiky
v lehote šiestich mesiacov od vymenovania vlády Slovenskej republiky neschválila jej
programové vyhlásenie, ak sa Národná rada Slovenskej republiky neuzniesla do troch
mesiacov o vládnom návrhu zákona, s ktorým vláda spojila vyslovenie dôvery, ak Národná
rada Slovenskej republiky nebola dlhšie ako tri mesiace spôsobilá uznášať sa, hoci jej
zasadanie nebolo prerušené a hoci bola v tom čase opakovane zvolávaná na schôdzu, alebo ak zasadanie Národnej rady Slovenskej republiky bolo prerušené na dlhší čas, ako dovoľuje
ústava. Toto právo nemôže uplatniť počas posledných šiestich mesiacov svojho volebného
obdobia, počas vojny, vojnového stavu alebo výnimočného stavu. Prezident rozpustí Národnú
radu Slovenskej republiky v prípade, ak v ľudovom hlasovaní o odvolaní prezidenta nebol
prezident odvolaný

f) podpisuje zákony

g) vymenúva a odvoláva predsedu a ostatných členov vlády Slovenskej republiky, poveruje
ich riadením ministerstiev a prijíma ich demisiu; predsedu a ostatných členov vlády odvoláva
v prípadoch uvedených v čl. 115 a 116

h) vymenúva a odvoláva vedúcich ústredných orgánov, vyšších štátnych funkcionárov a
ďalších funkcionárov v prípadoch, ktoré ustanoví zákon; vymenúva a odvoláva rektorov
vysokých škôl, vymenúva vysokoškolských profesorov, vymenúva a povyšuje generálov

i) udeľuje vyznamenania, ak na to nesplnomocní iný orgán

j) odpúšťa a zmierňuje tresty uložené súdmi v trestnom konaní a zahládza odsúdenie formou
individuálnej milosti alebo amnestie

k) je hlavným veliteľom ozbrojených síl

l) vypovedáva vojnu na základe rozhodnutia Národnej rady Slovenskej republiky, ak je
Slovenská republika napadnutá alebo ak to vyplýva zo záväzkov z medzinárodných zmlúv o
spoločnej obrane proti napadnutiu, a uzatvára mier

m) môže na návrh vlády Slovenskej republiky nariadiť mobilizáciu ozbrojených síl, vyhlásiť
vojnový stav alebo vyhlásiť výnimočný stav a ich skončenie,

n) vyhlasuje referendum

o) môže vrátiť Národnej rade Slovenskej republiky zákon s pripomienkami do 15 dní od
doručenia schváleného zákona

p) podáva Národnej rade Slovenskej republiky správy o stave Slovenskej republiky a o
závažných politických otázkach

r) má právo vyžadovať si od vlády Slovenskej republiky a od jej členov informácie potrebné
na plnenie svojich úloh

s) vymenúva a odvoláva sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky, predsedu a
podpredsedu Ústavného súdu Slovenskej republiky, prijíma sľub sudcov Ústavného súdu
Slovenskej republiky a sľub generálneho prokurátora

t) vymenúva a odvoláva sudcov, predsedu a podpredsedu Najvyššieho súdu Slovenskej
republiky, generálneho prokurátora a troch členov Súdnej rady Slovenskej republiky, prijíma
sľub sudcov

Zdroje: wikipedia.org, prezident.sk, nrsr.sk, slov-lex.sk